Regulamin Sklepu NudyNieMa design


I. Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego; 


2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego NudyNieMa design;

3. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem http://nudyniema.pl oraz http://Nudyniemadesign.dawanda.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia (w skrócie Sklep); 

4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; 

5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu Sklepu Internetowego; 

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 


II. Postanowienia ogólne 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem http://nudyniema.pl oraz http://Nudyniemadesign.dawanda.com 

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: 

a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego; 

b) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego. 

2.4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 

3.1. Prowadzący Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: 

a.) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego, 

b.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez prowadzącego Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Prowadzącego Sklep. 

3.2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 

3.3. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), 

d.) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Prowadzącego Sklep, 

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 


IV. Zawarcie Umowy sprzedaży 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez serwis DaWanda należy wejść na stronę internetową http://Nudyniemadesign.dawanda.com, dokonać wyboru towaru do koszyka i dalej podejmować kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 

4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego NudyNieMa design należy wejść na stronę internetową http://nudyniema.pl, dokonać wyboru Towaru i przesłać e-mail na adres order@nudyniema.pl zawierający:

a.) przedmiot zamówienia (nazwa, format, ilość), 

b.) wybraną metodę płatności, 

c.) adres dostawy. 

4.3. Dokonanie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.


V. Dostawa 

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty dostawy są zgodne z informacją wyświetlaną przy wybranym produkcie. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. 

5.3. Termin nadania przesyłki zawierającej zamówione towary wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku Sklepu lub powiadomienia Sklepu Internetowego o otrzymaniu płatności przez system PayPall. 


VI. Ceny i metody płatności 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich. Wyjątkiem są międzynarodowe strony serwisu DaWanda.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia podanej ceny przelewem na numer konta bankowego 29 1140 2004 0000 3002 2905 9715 lub poprzez serwis PayPall.


VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy 

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres mailowy contact@nudyniema.pl. 

7.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. 

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb. 

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: 

Magdalena Godzimirska-Pietrzak

ul. Słoneczna 4F

05-540 Piskórka


7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 

7.6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. 

Klient otrzyma zwrot kosztów odesłanego towaru. Zwrot nastąpi w terminie do 14 dni przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów 

8.1. Podmiot prowadzący Sklep Internetowy jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres contact@nudyniema.pl. Podmiot prowadzący Sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. IX. Postanowienia końcowe 

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego Sklep Internetowy. 


10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.